आत्मषट्कम्

आदि शंक्राचार्य


मनो बुद्ध्यहंकारचित्तानि नाहम्
    न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः
        चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥१॥

न च प्राणसंज्ञो न वै पन्चवायुः
    न वा सप्तधातुर्न व पञ्चकोशः ।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु
        चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥२॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
    मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
ना धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
        चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
    न मन्त्रो न तीर्थम् न वेदा न यज्ञ ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
        चिदानन्दरुपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥४॥

न मे म्रत्युशंका न मे जातिभेदः
    पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
        चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥५॥

अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो
    विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न चासड्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः
        चिदानन्दरुपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥६॥